Podujatia

Piatok, 23. január 2015

Výročná členská schôdza členov KLUBu UTV UK v Bratislave

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA KLUBu UTV UK

sa uskutoční v piatok, dňa 23. januára 2015 od 13.00 hodiny v učebni číslo 19 /prízemie-aula/, v CĎV, ul. Odbojárov 1/a v Bratislave.

Program:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, voľba zmiešanej komisie  /mandátovej, volebnej a návrhovej/, voľba zapisovateľa a 2 overovateľov zápisu,

2. Správa mandátovej komisie,

3. Správa o činnosti KLUBu UTV UK od poslednej VČS /2014/ a návrh akcií na rok 2015,

4. Správa o hospodárení KLUBu UTV UK za rok 2014 a návrh rozpočtu pre rok 2015,

5. Správa Revíznej komisie,

6. Vystúpenie pozvaných hostí,

7. Informácia o registrácii KLUBu UTV UK ako OZ na príjem 2 % z dane z príjmu za rok 2014,

8. Voľby do výboru a RK KLUBu UTV UK na ďaľšie obdobie /potvrdenie doterajších členov výboru a RK/,

9. D i s k u s i a,

10. U z n e s e n i e   a záver.

 

Všetkých členov KLUBu UTV UK srdečne pozývame!

 

                                                                výbor KLUBu UTV UK