Aktuality

07. január 2014, 14:29

2 % z dane z príjmov za rok 2013 pre potreby KLUBU UTV UK - v ý z v a

Milí priatelia, členovia KLUBU UTV, poslucháči UTV, priaznivci a sympatizanti nášho združenia.

I v tomto roku, po splnení potrebnej registrácie, sa chceme opäť uchádzať o možnosť získania 2 % z daní z príjmov FO za rok 2013 (za rok 2012 Ste nám prostredníctvom Vašich najbližších zaslali takmer 600.- €). Všetkým darcom patrí srdečná vďaka.

Myslíme, aj na základe Vášho konštatovania, že činnosť a aktivity nášho KLUBU UTV UK, ktoré postupne organizujeme, nadobúdajú na kvalite, počte záujemcov a účastníkov. Neuspokojujeme sa len s týmto konštatovaním. V organizovaní populárnych, záujmových aktivitách a podujatiach chceme ísť ešte ďalej. Práve preto potrebujeme každé euro. Očakávame i naďalej Váš záujem a pomoc. Veríme, že aj ďalších pripravovaných akcií sa osobne zúčastníte a stanete sa aktívnymi aktérmi, či tvorcami. O to nám predsa všetkým ide.

Aby sme mohli našu všestrannú činnosť i naďalej organizovať a skvalitňovať, sú potrebné finančné prostriedky. Nemáme ich veľa, preto sme opätovne využili možnosť zaregistrovania  nášho združenia ako subjektu, ktorý sa môže uchádzať o 2 % z dane z príjmov za rok 2013. Predpokladáme, že popri úhrade základného ročného členského príspevku, budú práve 2 % z dane tou výdatnou injekciou, ktorá pomôže skvalitniť ďalej záujmovú činnosť KLUBU.

Opätovne sa ku Vám dostáva reklamný letáčik s prosbou, aby Ste prispeli 2 % dane z príjmov na činnosť KLUBU UTV UK, prostredníctvom dobrodincov - zamestnaných členov Vaších rodín, príbuzných, známych i priateľov. Očakávame, že pochopíte našu snahu  a za preukázanú ochotu a pomoc Vám už vopred srdečne ďakujeme.

Výbor KLUBU UTV UK